Arbeidstrening

Div-MalearbeidVi har et arbeidsrettet tilbud som først og fremst tar utgangspunkt i gårdens ressurser. Vi forener disse med storsamfunnets behov for alternative arenaer til mennesker som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet. Her vil en finne meningsfylte aktiviteter uten det vanlige arbeidspresset, men med mestringsopplevelser og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Hos oss kan vi være fleksible og tilpasse oppgaver og arbeidsmengde etter dagsform og forutsetninger. APS-tiltak har har som mål å avklare deltakernes arbeidsevne, styrke deres livskvalitet gjenn og gjennom arbeidspraksis – en eventuell tilbakeføring til arbeidslivet.

Vi vil ha variert tilbud som kan møte ulike behov. Det er viktig å få prøvd ut ulike sider ved seg selv ved at tilbudet er variert. En ønsker ikke å binde en deltager til en bestemt arbeidsstasjon, men vil finne fram til det den enkelte kan trives med og som han finner utviklende. I dette ligger at det er mulig å skifte arbeidsstasjon når det blir vurdert som hensiktsmessig og at en kan få et opplegg som går på tvers av flere arbeidsstasjoner.

Når deltakeren kommer til oss for første gang avholdes det en oppstartssamtale. I dette møtet legger vi vekt på å få kartlagt deltakerens tidligere erfaringer, fysiske muligheter og begrensninger, interesser, ønsker og forventninger til arbeidstreningen. Vi vil presentere de ulike arbeidsstasjonene for deltakeren og sammen komme frem til hvor han/hun skal starte.

Under finner du mer informasjon om de forskjellige avdelingene og oppgavene på gården.