Om oss

Faldalen Virksomhetssenter ligger på Hauger gård i Lillestrøm kommune. Gården ligger i Gan i naturskjønne omgivelser med god utsikt over Øyeren. Både gården og omgivelsene rundt brukes i virksomheten. Vi har egen minibuss som bringer deg til og fra gården fra Lillestrøm stasjon.  Dagsenteret har sin egen transportordning. Vi er ti ansatte som jobber for at den enkelte skal ha et best mulig tilbud.  Vi er mange ulike mennesker med forskjellige behov som møtes på gården.  Dette gir et mangfold som alle kan ha glede av.  De som bruker tjenestene på gården, har møtt ulike utfordringer i livet og vårt mål er at alle skal trives innenfor dette fellesskapet. Alle skal kunne være her ut fra sine premisser og ha et individualisert opplegg. For oss er «Mestring og livskvalitet i grønne omgivelser» mer enn et slagord.
Faldalen Virksomhetssenter er en Inn på tunet-sertifisert bedrift. Det vil si at vi tilbyr våre tjenester i tråd med denne definisjonen: «Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gårdsbruk. IPT-tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.» (Landbruks og matdepartementet). Det gjør det trygt for det offentlige og andre brukere å vite vi følger de lovene og forskriftene som gjelder, og at vi jevnlig blir kontrollert på dette.
Hauger gård og Faldalen Virksomhetssenter har tjenestetilbud som dekker fire områder:
Arbeidsforberedende trening, AFT. Fretex er tiltaksarrangør og vi har 18 plasser. Alle deltagerne fordeler seg på ulike arbeidsstasjoner på gården. Som du selv velger etter interesse. Deltakerne på AFT er søkt inn gjennom NAV. Alle har tilbud om å bli hentet med minibuss i Lillestrøm og blir kjørt tilbake etter endt arbeidsdag. Les…..
Vi har dagaktivitetstilbud for personer med demens. For Sykehjemsetaten i Oslo kommune driver et dagaktivitetstilbud med inntil 8 plasser for personer med demens i tidlig fase. Avdelingen drives av en sykepleier og en omsorgsarbeider. Et viktig mål er å styrke brukernes livskvalitet og helse. Vi er en del av et forskningsprosjekt som viser at brukerne på tiltaket er mer i aktivitet og mer fornøyd enn brukeren på et mer tradisjonelt dagaktivitets tilbud. Dette kommer av alle ressursene som er på gården, og de mange hjelpende hendene som bidrar. På begge avdelingene er det arbeidsstasjoner for jobbsøkere med interesse for et yrke innen omsorgsarbeid. I en assistentfunksjon kan de være med på mange av de daglige oppgavene. Der møter de helsepersonell som er vant til å veilede jobbsøkere. De kan være en del av det sosiale fellesskapet, delta i måltidene og matlagingen. De kan være med på de daglige turene og være med i gårdsaktivitetene. Det gjelder alt fra riding, stell av hester, sauer og smådyr til dyrking av grønnsaker og plukking av bær og frukt. Med flere hender kan vi individualisere oppleggene på en bedre måte for brukerne. Les….
Skoleelever på gården.
I tråd med opplæringsloven og læreplanen kan vi ta imot enkeltelever som kan få sitt helt spesielle opplegg. Elever er ulike og av og til kan det være vanskelig å komme disse ulikhetene i møte når klasserommet er eneste læringsarena. Eleven vil også på gården følge sin individuelle opplæringsplan. Vi har kompetanse fra både pedagogisk -psykologisk tjeneste og spesialpedagogikk. Eleven vil fortsatt ha sin hovedarena på skolen og det legges opp til et tett samarbeid mellom gården og skolen. Les…..
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift, VTO.
Dette er et tilbud Hauger gård gir til personer som har uføretrygd. Mange som har uføretrygd, ønsker fortsatt å bidra i arbeidslivet. De vil kunne opprettholde positive rutiner og være en del av et sosialt arbeidsfellesskap. Inkludering og tilhørighet er viktig. Vi gir veiledning og støtte og finner arbeidsoppgaver som er av interesse. Les….
Våre erfaringer er at dette mangfoldet gir et rikere tilbud til alle. Brukere med demens er like ulike som alle andre og har behov for å møte mennesker uten samme diagnose, selv om de skal ha sin egen base og fellesskap. Jobbsøkerne får reelle arbeidsarenaer og de som er her med varig tilrettelagt arbeid, møter et fellesskap med et stort mangfold. Det samme gjelder skoleelevene. De utvikler sosialt ansvar og kompetanse som ville vært vanskelig på en ordinær skole arena.
Plassering

Om du ønsker praksis hos oss, søker du via ditt lokale NAV-kontor.

Adresse:

Faldalen virksomhetssenter AS
Haugveien 73
1903 Gan

Tlf. 63883000
E-post:
faldalen@virksomhetssenter.no

Besøk oss på Facebook!

 Bildegalleri